Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква

Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.02.2024 година

в Сана Спа Хотел, гр. Хисаря, ул. “Бели Брези“ №1Мероприятието ще започне на 09.02.2024 г. от 13:00 часа в конферентната зала САНА - Сана Спа Хотел, гр. Хисаря, ул. “Бели Брези“ №1

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове съгласно постъпили заявления за членство;
2. Попълване състава на УС на БАДФУ – заличаване на починал колега и приемане на нов член на УС;
3. Разглеждане на предложения за промяна Устава на БАДФУ и гласуване на одобрените промени;
4. Смяна седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция в НАП;
5. Отчет за дейността на УС за изминалият период 2023 г.;
6. Отчет на Контролна Комисия за изминалият период 2023 г.;
7. Цели и задачи за изпълнение на СДРУЖЕНИЕ БАДФУ през 2024 г.;
8. Приемане на проекто-бюджет за 2024 г.

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук