До членовете на Сдружение БАДФУ

ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом“, вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. No 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат No 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от

Устава на сдружението, свиква

Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе

на 10.02.2017г. (петък) от 13.00 часа

в хотел „Мериан Палас" с адрес: гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. Руски 8.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове.

2. Отчет за дейността на УС на БАДФУ за изминалият мандат.

3. Доклад на КС на БАДФУ.

4. Предложения за нови задачи и направления за развитие на БАДФУ.

5. Избор на нов УС на БАДФУ и КС на БАДФУ.

 

Моля, потвърдете присъствието си, чрез отговор на изпратен

ия Ви мейл най-късно до 20/01/2017 г. (настаняване е по реда на подадените заявки).

 

Във връзка с провеждането на избор на нов УС и КС на БАДФУ

Моля, изпратете на мейл office@badfu.com номинации за председател и членове на УС и КС на БАДФУ

(моля номинациите да бъдат съгласувани с хората които предлагате).

 

Съгласно Устава на БАДФУ нямат право да бъдат избирани за членове на УС лица с три поредни мандата в УС на БАДФУ. Такива са: Румен Попов и Нивелин Радичков

 

9.01.2017 г.

 

Председател на УС:

/Васил Василев/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук