До членовете на Сдружение
БАДФУ
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 25.04.2014 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „Балкан", с. Чифлик, общ. Троян
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове.
2. Гласуване на бюджета за 2014 г.
3. Задачи за изпълнение на новия УС
4. Обсъждане и приемане на изменения в Устава
5. Комерсиално представяне
6. Други
Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма, най-късно до 11.04.2014. (настаняването е по реда на подадените заявки)
Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон:
0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ
25.03.2014г.                                          Председател на УС:
/Васил Василев/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук