До членовете на Сдружение

БАДФУ

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства" , със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 13.09.2013г. (петък) от 13.00 часа в хотел „ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО" , с адрес : гр. В.Търново, хотел „ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО " .

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове

2. Избор на кандидати за нов УС на БАДФУ.

3. Обсъждане на промени в устава

4. Дискусия относно сервизирането на ФУ.

5. Разглеждане на предложения за семинар на БАДФУ извън страната.

6. Други


Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма най-късно до 30/08/2013. (настаняване е по реда на подадените заявки)

Моля, предложения да бъдат отправяни на адрес: office@badfu.com най-късно до 30/08/2013г.

Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон :

0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ

 


09.08.2012 Председател на УС:

/Румен Попов/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук