До членовете на Сдружение БАДФУ

ПОКАНА


Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства" , със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.04.2013г. (петък) от 13.00 часа в хотел „АУГУСТА" , с адрес : гр. ХИСАРЯ, хотел „АУГУСТА" .


Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове

2. Отчет на КС на БАДФУ

3. Разглеждане предложения за промени в Устава на БАДФУ

4. Среща с представители на НАП.

5. Среща с производители на фискални устройства.

6. Гласуване на предложение на УС на БАДФУ за изключване на фирма „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ от БАДФУ


Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма най-късно до 27/03/2013г. (настаняване е по реда на подадените заявки)

Моля, предложения да бъдат отправяни на адрес: office@badfu.com най-късно до 27/03/2013г.

Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон :

0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ

 

11.03.2013г.                                                    Председател на УС:

/Румен Попов/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук

Партньори

Реклама на Taiwan TradeShows