До членовете на Сдружение

БАДФУ

ПОКАНА

 

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на

Дистрибуторите на Фискални Устройства" , със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 14.12.2012г. (петък) от 13.00 часа в хотел „КАЙЛЪКА" , с адрес : гр. Плевен,  хотел „КАЙЛЪКА" .

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 

1.      Прием на нови членове

2.      Отчет  на УС на БАДФУ за 2012г.

3.      Разглеждане бюджет на БАДФУ за 2013г.

4.      Дискусия относно работата на БАДФУ за 2013г.

5.      Разглеждане решение на ОС на БАДФУ от 28.09.2012г  гр. Хисаря за изслушване на фирма „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ“ .

6.      Търговски представяния.

 

 

Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма най-късно до 30/11/2012. (настаняването е по реда на подадените заявки)

Моля, предложения да бъдат отправяни на адрес:  office@badfu.com  най-късно до 30/11/2012г.

Допълнителна информация, както и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон :  

0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ

 

 

12.11.2012                                     Председател на УС:

/Румен Попов/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук

Партньори

Реклама на Taiwan TradeShows