Вече са в сила промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвана в ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 година, направени за привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от в сила от 1 януари 2015 година. Целта на промените е осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.

 

В изпълнение на изискванията на ЗДДС, промените в наредбата регламентират регистрирането и отчитането на зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива да се извършва, както следва:

1. Лицата, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра, да регистрира и отчита зареждането чрез електронни системи с фискална памет (ЕСФП). Предвиденият за тези лица/лицата преходен период да  приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата е до 31 август 2015 година.

2. Лицата, които извършват зареждане на течни горива за собствени нужди от подвижни резервоари (мобилни автоцистерни), както и зареждане на съоръжения и/или инсталации за производство и/или отопление, ще подават данни в Националната агенция за приходите чрез електронен документ за доставка за получените количества горива като получатели по доставката (по реда на чл. 59а, ал. 3 от Наредбата).

3. Лицата, извършващи зареждане на течни горива за собствени нужди от съд/съдове с обща вместимост до 1000 литра включително, като общото заредено количество гориво за календарната година не трябва да превишава 2000 литра, ще подават данни в Националната агенция за приходите чрез електронен документ за доставка за получените количества горива като получатели по доставката (по реда на чл. 59а, ал. 3 от Наредбата).

 

Въвежда се и промяна, съгласно която като задължителен реквизит на касовата бележка ще се изписва номер и дата на фактура, но само когато се извършва плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура. Целта е лицата, потребители на съответната услуга да бъдат информирани по коя фактура е извършено плащането. Предвиден е преходен период от един месец от деня на обнародване на наредбата - до 30 юли 2015 година, в който задължените лица ще следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.  

 

Източник: http://www.minfin.bg/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук